โฟม , FOAM , EPS FOAM , INSULFOAM , บริษัท ไทย อินซูโฟม อุตสาหกรรม จำกัด , Thai Insufoam Industries Co., Ltd. , เม็ดโฟม , โฟมแพคสินค้า , โมล์ดแม่พิมพ์รถยนต์ (Lost Foam)

product & service

 
 
LOST FOAM CONCRETE มวลเบา
C-FORM
เป็นโฟมสำหรับทำผนัง ใช้ในงานก่อสร้างช่วยในเรื่องกันความร้อนได้เป็นอย่างดี

 
 
INSULFOAM

E.P.S (FOAM) ช่วยลดโลกร้อนได้อย่างไร

ในสภาวะปัจจุบันปัญหาโลกร้อนเริ่มรุนแรงขึ้นทุกทีเราจึงต้องช่วยกันป้องกันและลดการใช้พลังงานเพื่อช่วยลดสภาวะโลกร้อนและนี้เป็นอีก
วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดโลกร้อนได้คือการใช้ E.P.S (FOAM) ซึ่งคุณสมบัติของ E.P.S (FOAM) มีอยู่มากมายที่จะนำมาช่วยลดการใช้พลังงาน
เพื่อช่วยรักษา ไม่ให้โลกร้อนมากขึ้นไปกว่าเดิมอาทิเช่น

1.) การนำ E.P.S (FOAM) ใช้ในการก่อสร้างบ้านพักอาศัย อาคาร โรงแรม ตึก โรงงาน ฯลฯ และการก่อสร้างต่างๆ เพื่อเป็นฉนวนป้องกัน
ความร้อนและช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ดีอีกด้วยอีกทั้ง E.P.S (FOAM) ยังมีน้ำหนักที่เบาและช่วยลดน้ำหนักของโครงสร้างและยัง
ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นธรรมชาติโดยเฉพาะคนไม่ต้องไปตัดต้นไม้ทำลายป่าเพื่อที่จะนำมาทำไม้แบบเพื่อใช้ในการก่อสร้างอีกต่อไป
ดังนั้น E.P.S (FOAM) จึงเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่สามารถช่วยกันหยุดโลกร้อนและไม่ให้โลกเราร้อนมากไปกว่าเดิม

2.) E.P.S (FOAM) สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกโดยการรีไซส์เคิลเพื่อทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอาทิ เช่น นำกลับมาใช้งานก่อสร้างเพื่อเป็น
ฉนวนป้องกันความร้อนและช่วยในการลดการใช้พลังงานและยังใช้ได้ในงานอื่นๆ อีกมากมายโดยที่เราไม่ต้องนำโฟมไปเผาทิ้งอีกต่อไป

3.) E.P.S (FOAM) ยังมีคุณสมบัติใช้งานเกษตรกรรมเช่นการปลูกผักไฮโดรโปลิคและเป็นผักที่ปลอดสารพิษเนื่องจากไม่ต้องใช้สารเคมี
ในการปลูกเพราะโฟมมีคุณสมบัติพิเศษอยู่แล้วอีกทั้ง E.P.S (FOAM) ยังใช้ผสมกับดินเพื่อเป็นปุ๋ยช่วยรักษาดิน ทำให้เกิดความชุ่มชื้นใน
ดินอีกด้วยทำให้ดินมีคุณภาพดีและสามารถปลูกผักให้สวยงามและเจริญเติบโตได้ดีโดยที่เราไม่ต้องใช้สารเคมีและที่สำคัญโฟมยังช่วยปรับ
สภาพดินที่แห้งแล้งกลับมาชุ่มชื้นอีกครั้งและพร้อมที่จะกลับมาปลูกบ่าให้สวยงามและช่วยรักษาโลกของเราไม่ให้ร้อนขึ้นอีกด้วย

และที่ได้กล่าวมาในข้างต้นนี้สามารถสรุปได้ว่า E.P.S (FOAM) สามารถช่วยลดโลกร้อนได้เป็นอย่างดียิ่งแต่ละคุณสมบัติของโฟมล้วนแต่มี
ประโยชน์ต่อโลกของเราทั้งสิ้นและในสภาวะที่โลกประสบปัญหาเกี่ยวกับความร้อน E.P.S (FOAM) นี้และจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลด
ปัญหาโลกร้อนของเรา ไม่ให้ร้อนไปมากกว่าเดิมและยังจะช่วยให้โลกเรากลับมาสู่สภาพแวดล้อมที่ดีและมีป่าเขาที่เป็นธรรมชาติเหมือนเดิม
พร้อมที่จะกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งและทั้งหมดนี้คือคำตอบให้แก่ทุกๆ คนว่า E.P.S (FOAM) สามารถช่วยโลกเราไม่ให้ร้อนได้จริง


 
 

FOAM

 

การดำเนินงาน เราคำนึงการให้บริการกับอุตสาหกรรมต่างๆ ให้คำปรึกษา
ด้านเทคนิคการใช้งาน รวมถึงเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาโฟม  โพลีสไตรีน
(Poly Styrene) ผ่านกระบวนการพอลิเมอไรเซชั่น พอลีสไตลีน ผสมผสาน
กันไฟลาม  ผ่านกระบวนการให้ความร้อนจากไอน้ำ แล้วเกิดเป็นเม็ดโฟม
EPS. สีขาวจากนั้นจึงนำไปขึ้นรูปโฟมบล็อกและโฟมโมลด์ตามรูปแบบต่างๆ
FOAM

คุณสมบัติ  EPS.FOAM

โฟม เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป ในเรื่องคุณสมบัติ คือ เบา แต่สามารถรับ
น้ำหนักได้ดี นอกจากนั้นแล้วยังมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนเก็บ
ความเย็นและป้องกันการผ่านของเสียง จึงเหมาะสำหรับงานก่อสร้างที่
ต้องการประหยัดพลังงาน งานรับน้ำหนักหรืองานกันกระแทกรวมทั้งงาน
ที่ต้องการความเบา ซึ่งจะเห็นได้ว่าโฟมนำไปใช้งานประเภทต่างๆ มาก
มาย เช่น งานก่อสร้างอาคาร บ้านแบบประหยัดพลังงาน งานก่อสร้าง
ถนน สะพาน งานก่อสร้างบ้านลอยน้ำ งานกันฉนวนความร้อน งานบรรจุ
ภัณฑ์และงาน Lost Foam งานอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภท
คุณสมบัติที่ต้องการใช้งานนั้นๆ ปัจจุบันคุณสมบัติของโฟมมีบทบาท
มากขึ้น ในด้านช่วยลดการใช้พลังงานและหยุดสภาวะโลกร้อน   

SAVING ENERGY AND STOP GLOBAL WARMING BY EPS-FOAM

 

RECYCLE & ENVIRONMENT

EPS.FOAM ไม่ใช้สาร CFCs (DDT) (CD) (PD) (HG) (AS) (BA) (CR)
(SD) (SE) เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม  เนื่องจากสารพวกนี้มีจุดระเหยต่ำ จึง ยากต่อการกักเก็บไว้ในเม็ดวัตถุดิบ EPS.FOAM  จึงสามารถมั่นใจได้ว่า
ทุกกระบวนการผลิตไม่มีสาร CFCs และสารดังกล่าว ในการผลิต EPS
FOAM อย่างแน่นอน และนอกจากนั้น EPS.FOAM ที่ผ่านการใช้งานมา
แล้วสามารถนำมารีไซเคิลเพื่อใช้ใหม่ได้

 
 

 

CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION WORK


FOAM FOAM วิศวกรรมโยธา
ปัจจุบันการใช้โฟมในงานก่อสร้างจะมีการขยายตัว
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันบ้านเมืองเราเป็นเมือง
ร้อน อากาศอบอ้าว จึงต้องการที่จะสร้างที่อยู่อาศัย
ขึ้นเพื่อป้องกันความร้อน และประหยัดพลังงานรวม
ถึงมีราคาถูก ทนทาน แข็งแรง ซึ่ง EPS.FOAM ได้
พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เป็นฉนวนที่ป้องกันความร้อนได้
ดีที่สุด และราคาถูกด้วย แถมยังมีน้ำหนักที่เบา ง่าย
ต่อการติดตั้งอีกด้วย อาทิ เช่น ใช้ทำถนน คอสะพาน
ตอม่อ ซึ่ง EPS FOAM เป็น วัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษ
มีน้ำหนักเบาสะดวกในการขนย้าย ทำให้ง่ายในการก่อ
สร้างสามารถที่จะตัดตามแบบที่ต้องการได้ ประหยัด
พลังงาน ป้องกันความชื้นจากผิวดิน คงทนต่อสภาพ
แวดล้อมที่มีอยู่รอบๆ เช่น ดิน จุลินทรีย์ และสัตว์จำ
พวกหนู มีความต้านทานต่อแรงอัด จึงทำให้ช่วยในการ
ลดการทรุดตัวเมื่อรับน้ำหนักอายุการใช้งานยาวนานอีก
ทั้งไม่ติดไฟ จึงเหมาะในการใช้งานกรณีที่ต้องการลด
การทรุดตัวบนชั้นดินเหนียวอ่อนและการพังทลายของ
ดินบริเวณคอสะพานได้เป็นอย่างดี
FOAM FOAM

 

INSULATION & BUILDING COLD ROOM STORAGE

อุตสาหกรรมก่อสร้างและงานห้องเย็น
EPS FOAM ประกอบขึ้นเป็นแผ่นกับวัสดุต่างๆ เช่นแผ่นเหล็ก อลูมิเนียมเพื่อ
การก่อสร้างที่มีน้ำหนักเบา เช่น ร้านอาหาร , ห้องเย็น , อาคารเก็บสินค้า
สำนักงาน , ทำตู้คอนเทนเนอร์ , ผนังกั้นห้องในโรงงาน , ห้องคลีนรูม ,โรงนม
ห้องอบ , ห้องทดลอง , โรงปลูกเห็ด , ซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น
FOAM COLD ROOM
FOAM COLD ROOM

 

EXTERIOR INSULATION FINISHING SYSTEM (EIFS)


งานฉนวนป้องกันความร้อน (EIFS) ผนังมวลเบา งานฉนวนป้องกันความร้อน (EIFS) ผนังมวลเบา
เนื่องจาก EPS FOAM มีคุณสมบัติเป็นฉนวนและมีน้ำหนักเบา
การใช้โฟม EPS ที่บดแล้วผสมคอนกรีต แล้วผ่านขั้นตอนการ
ผลิตจะทำให้ลดน้ำหนักของวัสดุนั้นได้ และยังรักษาอุณหภูมิของ
สถานที่ก่อสร้างได้เป็นอย่างดี ทำให้ประหยัดพลังงาน เช่น การใช้
อิฐมวลเบาสร้างบ้านพักอาศัยใช้ประกอบแผ่นผนังและใช้ทำบ้าน
ชีวจิต
งานฉนวนป้องกันความร้อน (EIFS) ผนังมวลเบา

 

EXTERIOR INSULATION FINISHING SYSTEM (EIFS)


งานฉนวนป้องกันความร้อน (EIFS) ผนังมวลเบา
งานฉนวนป้องกันความร้อน (EIFS) ผนังมวลเบา
โฟมสำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (hydroponics)
ปัจจุบันการปลูกพืชไร้ดินเริ่มมีการปลูกมากขึ้น แต่อุปกรณ์ในการปลูกยังมีราคาสูงเมื่อเทียบกับต่างประเทศ ฉะนั้นลองดัดแปลง นำโฟมมาใช้ในการปลูก เนื่องจากมีราคาถูกและคุณสมบัติเด่นเลยคือ เป็นฉนวนกันความร้อน ล้างทำความสะอาดง่าย เรามีทั้งขนาดมาตรฐาน คือ 60x120x1" และขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ รวมทั้งเจาะรูให้ด้วย สนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือจะเมล์มาก็ได้
งานฉนวนป้องกันความร้อน (EIFS) ผนังมวลเบา
งานฉนวนป้องกันความร้อน (EIFS) ผนังมวลเบา

 

DECORATION & ADVERTISING WORK & OTHER PRODUCTS


งานตกแต่ง , งานโฆษณาและสินค้าแปรรูปต่างๆ
เช่น ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ใช้ตัดเป็นตัวหนังสือ
แกะสลักเป็นรูปสินค้าต่างๆ เพื่องานดิสเพลย์
งานป้าย งานฉากเวที ทำไม้ดอกไม้ประดับ
ทำตุ๊กตา บอลลูน งานเครื่องเขียนต่างๆ เป็นต้น
งานตกแต่ง , งานโฆษณาและสินค้าแปรรูปต่างๆ


งานตกแต่ง , งานโฆษณาและสินค้าแปรรูปต่างๆ

 

BOUYANCY


อุตสาหกรรมอู่ต่อเรือ อู่ต่อรถและทุ่นลอยชนิดต่างๆ

อุตสาหกรรมอู่ต่อเรือ อู่ต่อรถและทุ่นลอยชนิดต่างๆ

อุตสาหกรรมอู่ต่อเรือ อู่ต่อรถและทุ่นลอยชนิดต่างๆ

อุตสาหกรรมอู่ต่อเรือ อู่ต่อรถและทุ่นลอยชนิดต่างๆ
ใช้ทำทุ่นลอยน้ำ เพราะมีน้ำหนักเบา ทนต่อสภาพ
แวดล้อม สามารถใช้งานได้นาน สะดวกในการติด
ตั้งและเคลื่อนย้าย ใช้ในการเกษตรทำนากุ้ง การ
ประมง ใช้ในอุตสาหกรรม อู่ต่อรถ , รถห้องเย็น
รถไอศครีม , รถปรับอากาศและอุตสาหกรรมการ
เดินเรือ , อู่ต่อเรือ , กระดานโต้คลื่น เป็นต้น
อุตสาหกรรมอู่ต่อเรือ อู่ต่อรถและทุ่นลอยชนิดต่างๆ
อุตสาหกรรมอู่ต่อเรือ อู่ต่อรถและทุ่นลอยชนิดต่างๆอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือ อู่ต่อรถและทุ่นลอยชนิดต่างๆ  

 

COMPONENT AND CONTAINER
COMPONENT AND CONTAINER COMPONENT AND CONTAINER

 

PACKING
FOAM PACKING FOAM PACKING
FOAM PACKING FOAM PACKING

 

LOST FOAM

LOST FOAM

 

ประเภทงานที่ใช้ EPS FOAM

 

ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์กันกระแทก เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ ตัวอักษร
ใช้ทำโมล์ดแม่พิมพ์รถยนต์และอะไหล่ต่างๆ EPS โฟมก้อน
ใช้ทำผลไม้ EPS โฟมบุผนังรถบรรทุกและรถบัส
คานสะพาน ตอม่อ ใช้งานตกแต่งรูปทรงต่างๆ เช่น เสาอาคาร บัวบาน หรืออื่นๆ
ทำที่นอน ใช้ปลูกพืชผัก ไฮดรอคลอลิก
โฟมเม็ด ใช้ใส่บอลลูน ตุ๊กตา ใช้ทำเรือ
ทำท่าเรือ ท่าเทียบเรือ สะพานลอยน้ำ ใช้ทำเครื่องเล่น เช่น เครื่องบินวิทยุบังคับ เรือบังคับ
งานก่อสร้างห้องเก็บความเย็น ห้องเก็บความร้อน และห้องกันเสียง
ทำทุ่นท่าเทียบเรือ
เครื่องเขียน
โฟมแพคสินค้าต่างๆ
รับออกแบบตัดโฟมตามขนาดที่ต้องการ
ใช้ทำทุ่นลอยน้ำชนิดต่างๆ
งานอิเล็กทรอนิกส์ กล่องปลา
งานก่อสร้างอาคาร ที่อยู่อาศัยประเภทประหยัดพลังงาน ใช้งานก่อสร้างประเภทบ้านและอาคารลอยน้ำ แพลอยน้ำต่างๆ
งานก่อสร้างถนน เขื่อน ใช้ทำตู้เย็น ตู้แช่ และตู้เก็บความเย็นชนิดต่างๆ
ใช้ทำกังหันลม เพื่องานผลิตกระแสไฟฟ้า เม็ดใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ เก้าอี้นั่งบอลลูน ตุ๊กตา
ใช้ปลูกผักไฮดรอลิก และ พืชผักอื่นๆ    
ใช้งานศิลปะตกแต่งแบบต่างๆ เช่น ฉากละคร งานเวทีการแสดง    

 

  ISO 14001 : 2004


 
 
Copyright © 2007 by Thai Insufoam Industries Co., Ltd. All right reserved. Design by Buffet Famous Co., Ltd.